என் சிந்தனைகள்

Thursday, August 04, 2005

Life Cycle


We forget that the Water Cycle and the Life Cycle are one
- Jacques Cousteau, French Undersea Explorer

4 Comments:

 • At August 04, 2005 2:51 PM, Blogger packium said…

  mm may be..water has 3 states solid ,liquid ,gas..life to have 3 stage...
  water is exhausted in third state..in life too..he he
  remaing is homework for you...he he

   
 • At August 04, 2005 3:36 PM, Blogger Rajesh said…

  Hema,

  Its not that way.

  Water gets evoporated from sea and forms clouds and again reaches the
  earth...

  Where as Humans after their death reach heaven and again take birth in this world.

  I hope this what the Quote is about...

   
 • At August 05, 2005 3:16 PM, Anonymous Anonymous said…

  Rajeshu,

  Ennada achu..nallathana irruntha..bomb potathula irruthu enna ennamo sollra.

  olunga correcta meaning kadupuduchi sollu..no guess work

   
 • At August 05, 2005 3:16 PM, Anonymous Anonymous said…

  Rajeshu,

  Ennada achu..nallathana irruntha..bomb potathula irruthu enna ennamo sollra.

  olunga correcta meaning kadupuduchi sollu..no guess work

  M

   

Post a Comment

<< Home